Algemene Voorwaarden voor Website Care

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van de abonnementsservice ‘Website Care’ welke medemogelijk is gemaakt en beheerd wordt door contactpersoon en bedrijfsnaam ‘Robin Tepe’.

Artikel 2: Aanvraagbeleid

Website Care biedt een transparante manier van het verlenen van een service. Het abonnement is opgebouwd uit verschillende modules welke in een online en door de contactpersoon verstrekt aanvraagformulier zichtbaar en kiesbaar worden gesteld. Het is verboden het formulier in te vullen wanneer u geen beheer over budget binnen uw organisatie heeft en/of u niet gemachtigd bent namens de corresponderende bedrijfsnaam beslissingen te maken over services waar de onderneming gebruik van maakt. Wanneer achteraf blijkt dat u ten onrechte het formulier heeft verzonden, kunnen er vervolgstappen worden genomen.

Na de aanvraag van uw Website Care abonnement heeft Robin Tepe maximaal 14 dagen om een factuur op te maken. Ondanks dat er wordt gestreefd deze binnen drie (3) werkdagen naar u te verzenden kan er geen beroep worden gemaakt, het zij dat uw aanvraag ongeldig wordt verklaard na een bepaalde looptermijn. Uw aanvraagbevestiging betreft geen factuur. Het is daarbij ongeldig om het weergegeven bedrag van uw bevestiging zonder het ontvangen van een factuur over te boeken hetzij op elke andere manier te voldoen.

U kunt de modules voor en tijdens de looptijd van uw abonnement wijzigen in voortwerkende en terugwerkende kracht. De wijzigingen dienen voor de 20e van de maand te zijn voldaan alvorens deze direct in de volgende maand, hetzij actief hetzij inactief, van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Abonnementsbetalingen

Het totaalbedrag welke in uw aanvraagbevestiging als bijlage in uw e-mail treft is het bedrag exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Het bedrag inclusief BTW of welke andere bijkomende overige kosten welke gemaakt zijn door Robin Tepe om uw aanvraag te voldoen worden in de factuur welke u na aanvraag zonder wettelijk looptermijn ontvangt vermeld. Na verzending van factuur heeft u 14 dagen om deze te voldoen.

Pas na het ontvangen van het totale bedrag van uw factuur zal Website Care zo spoedig mogelijk worden ingericht. U ontvangt na ontvangst een kwitantie over de totale kosten van Website Care, ook wanneer deze in een factuur te vinden waren welke overige producten of diensten bevatte.

Het abonnement is een jaarlijks abonnement. Dit betekent dat deze op dezelfde datum + 1 jaartal van ontvangst van uw kwitantie geldig is. Er wordt geen incasso geplaatst wanneer uw abonnement is verlopen. U zult een nieuwe factuur ontvangen van het aankomende jaar. Wanneer u deze niet binnen de betaaltermijn voldoet, zal uw abonnement worden stopgezet.

Artikel 4: Terugbetaling en annulering

Het is mogelijk om voor de 20e van elke maand uw abonnement te annuleren. Wanneer u in voortwerkende kracht een betaling heeft voldaan voor de maanden na uw annulering zal u het resterende bedrag binnen 30 dagen teruggestort krijgen.

U kunt uw abonnement annuleren door contact op te nemen met Robin Tepe doormiddel van een e- mail naar [email protected].

page1image969204000

KVK: 75063212 1 Copyright © 2019, Robin Tepe

Algemene Voorwaarden voor Website Care van Robin Tepe

Artikel 5: Beperking van gebruik rapporten

Het is niet toegestaan de ontvangen rapporten als onderdeel van uw Website Care abonnement te publiceren, hetzij te delen met een partij welke actief is binnen websitedesign, website development, online marketing of als concurrentie kan worden beschouwd van Robin Tepe. De rapporten mogen worden gedeeld voor intern gebruik en mogen worden gebruikt om verbeteringen zelfstandig door te voeren zonder hierbij, gebaseerd op de uitslagen in de rapporten, concurrentie in de arm te nemen.

Artikel 6: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7: Slotbepaling

Robin Tepe is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst online beschikbare versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Robin Tepe.

page2image969519216